Výstavba splaškové kanalizace Miskovice

Místo: Miskovice
Termín výstavby: 04/2017 – 02/2018
Stavební činnost: Výstavba kanalizace v celkové délce 5.591 metrů a její napojení na stávající ČOV. Z toho gravitační splašková kanalizace byla v délce 2.908 metrů a výtlačná část v délce 2.683 metrů. Součástí bylo také zhotovení 134 kusů přípojek v celkové délce 952 metrů a dvou přečerpávacích stanic. Provedeny byly i finální úpravy komunikací a zpevněných ploch.